Документи
Име Големина
Наредба за извршување на ветринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или од производите од животинско потекло во 2015 година 4.789,4k
Правилник за идентификација и регистрација на животни од видовите овци и кози
Со правилникот се пропишуваат:содржината и начинот на водење на Електронската база, податоците кои одгледувачот треба да ги достави до Агенцијата за храна и ветеринарство ,начинот за известување до Електронската база на податоци, изгледот и податоците кои ги содржат средствата за идентификација на овци и кози како и другите барања кои средствата за идентификација треба да ги исполнат. Пропишана е и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувалишта на овци и кози, начинот, содржината и зачестеноста на вршење на пописот и начинот на пријавување до Агенцијата, како и начинот на идентификација и регистрација на животните од видовите овци и кози.
2.380,2k
ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно-медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-м 4.286,5k
Правилник за начинот и постапката за идентификација и регистрација на пчелите
Правилникот ја пропишува содржината и начинот на водење на Електронска база на податоци, податоците кои одгледувачот треба да ги достави до Агенцијата за храна и ветеринарство како и начинот на известување до Електронската база на податоци, изгледот и податоците кои ги содржи средството за идентификација за одгледувалиштата за пчели, формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на одгледувалишта за пчели, начинот, содржината и зачестеноста на правење на попис на пчеларникот како и начинот на пријавување до Агенцијата и начинот и постапката на идентификација и регистрација на пчеларник.
1.067,3k
Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција што ја водарт физичките и правните лица кои испраќаат превезуваат и примаат нус производи од животинско потекло и нивни деривати 753,4k
Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни
Агенцијата за храна и ветеринарство го подготви Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни.Сите заинтересирани субјекти по предлог текстот за измени и дополнувања на постоечкиот Закон можат да дадат предлози и сугестии.
680,8k
Предлог на закон за измени и дополнувања на Законот за нус производи од животинско потекло 1.931,6k
Прикажани резултати 7.

Нема блогови.

Категории
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Теми
Прикажани 1 резултат.