Постови:4
Коментари:0
Датум:26.09.2016

.


Потпишување на меморадум за соработка за надградба и промоција на ЕНЕР

 

Скопје, 19 април 2012

Под компонентата за јавно-приватен дијалог на Проектот за унапредување на инвестирањето и извозот (ИДЕАС), беа организирани серија од активности кои ќе ги постават основите за иден развој на иницијативи за инвестирање и извоз во Македонија. Нивниот фокус е оперативното спроведување на политиките за економски развој и насоките од високо ниво зададени од страна на Владата на Р. Македонија.

 

Во тој поглед, Проектот (ИДЕАС) и Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија работат на подобрување на постоечкот единствен национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (ЕНЕР) со цел да се зголеми вклученоста на приватниот сектор и невладините организации во процесот на создавање на економските политики и законодавство кои влијаат врз бизнисот во Македонија.

 

Затоа, во март директорот на проектот Александар Шахов и министерот Иво Ивановски потпишаа меморандум за соработка.

 

Преку оваа активност беа организирани серија на консултативни состаноци на софтверски експерти кои претходно работеле на креирање на ЕНЕР и со овластени професионалци од Министерството за информатичко општество и администрација со цел да помогнат во процесот на идентификување на потребните надградувања на системот како и да се идентификуваат техничките спецификации кои треба да се вградат во новиот систем за успешно да се придржува кон целта која беше дадена во проценка на влијанието на регулативата (РИА), процес во кој беше вклучена јавноста преку јавно- приватниот дијалог.

 

Подобрената верзија на софтверот се очекува да биде оперативно подготвена до средината на мај и промовирана во јавноста во периодот момеѓу јуни и септември. Проектот ИДЕАС ќе организира голем број на работилници низ земјата со цел да се вклучат приватниот и граѓанскиот сектор во процесот на РИА. Оваа активност ќе придонесе за зголемување на свеста за РИА и реформирање на нејзината улога во формирање здрави економски политики и отука, кон севкупно подобрување на јавно- приватниот дијалог во Македонија.

 

Овие активности ќе резултираат со посилно партнерство и соработка помеѓу претставниците на различните засегнати институции, врз основа на заедничките знаења и доверба, создавање на одржлив модел за нивните идеи и заеднички напори за создавање подобра легислатива. Донесување на три-партиски одлуки е значаен услов за одржлив јавно-приватен диалог , како и единствен начин да се обезбеди одржлива економија.

МИОА го доби сертификатот за воведување на ИСО 9001:2008 стандардот

Скопје, 13 јули 2012

Министерството за информатичко општество и администрација го заврши процесот на воведување на ИСО 9001:2008 стандардот во своето работење, што ќе придонесе за значително подобрување на ефикасноста во управувањето со внатрешните процеси и испораката на услуги кон крајните корисници.

 

Менаџерот на сертификациската куќа ТУВ Австрија, Дејан Лазаров, на министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски, му го додели сертификатот, истакнувајќи дека во наредниот период ќе продолжи нивната работа на овој план и со други институции.
„Министерството за информатичко општество и администрација е првата владина институција која е сертифицирана од страна на сертификационата куќа ТУВ Австрија.„- истакна на прес-конференцијата Лазаров.

 

 

Овој стандард е дел од ИСО 9000 групата на стандарди кои се однесуваат на имплементација на најдобри практики во управувањето со квалитет во една организација,

 

„Министерството ја започна имплементацијата на овој стандард минатата 2011 година, кога во периодот на втората половина на 2011 година документираше 21 процес и 64 процедури. На почетокот на 2012 година системот беше ставен во функција за што се одржаа обуки на вработените за да се запознаат со стандардизираните процедури кои треба да ги применуваат во секојдневното работење.„- рече министерот Ивановски

 

Имплементираните ИСО процеси и процедури опфатија голем опсег од работењето на Министерството, вклучувајќи ги областите на: Стратешко и тековно планирање, Реализирање на внатрешните процеси во работењето на МИОА, Услугите кои МИОА ги дава на своите корисници и Следење и подобрување на работењето.

 

Досега сертификацијата ја комплетираа повеќе институции, меѓу кои: Генерален Секретаријат, Секретаријат за европски прашања, Министерство за образование и наука, Агенција за енергетика, Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија итн. Исто така, во крајна фаза на сертификација се, или постапката на имплементација на ИСО стандардот ја започнале околу 50 институции што го потврдува континуираниот фокус на Владата на Република Македонија за подобрување на квалитетот на работењето на администрацијата во нашата земја.

 

Прикажани резултати 2.