Постови:4
Коментари:0
Датум:26.09.2016

.

«Назад

Регулаторна гилотина – фаза IV

Министерството за информатичко општество и администрација, како институција надлежна за спроведување на реформите во јавната администрација, започна со спроведување на Регулаторна гилотина – фаза 4 „Предност за малите“ која е фокусирана на поедноставување на условите за работа на малите и средни претпријатија.

 

Со цел поефективно планирање и спроведување на овој проект, а заради вклучување на засегнатите страни, Министерството изработи образец за доставување на предлози за поедноставување и елиминирање на административните бариери, поврзани со административните постапки при работата на малите и средни претпријатија. Податоците кои ќе се соберат од пополнетите обрасци од страна на оваа целна група ќе се користат за дефинирање на мерки за редуцирање на административните бариери со кои се соочуваат малите и средни претпријатија, а кои мерки ќе се усвојат од страна на Владата на Република Македонија и спроведат од страна на инволвираните институции.

 

Со оглед на заедничкиот интерес за спроведување на овие активности кои се од посебно значење за развој на приватниот сектор, Ве охрабруваме да го пополните образецот за доставување на предлози за поедноставување и елиминирање на административните бариери и да го доставите во електронска форма на е-пошта: regulatorna.reforma@mioa.gov.mk.

 

Образецот за доставување на предлози за поедноставување и елиминирање на административните бариери можете да го симнете тука или да го пополните објавениот веб формулар

 

Пополнетиот образец можете да го доставите и хартиено на следната адреса:

 

Министерство за информатичко општество и администрација

ул. Мито Хаџивасилев – Јасмин бб, 1000 Скопје,

(со назнака: Регулаторна гилотина  - четврта фаза).

 

Рокот за доставување на обрасците е 01.03.2012 година.

Претходно
Коментари