Документи
Име Големина
Претпристапна економска програма 2011 - 2013
Програмата ја прикажува среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и агендата на структурните реформи за периодот 2011 - 2013 и има за цел да ги прикаже активностите на Владата за остварување на приоритетите од Пристапното партнерство на Република Македонија со ЕУ, забрзување на економскиот раст на земјата, со цел намалување на невработеноста и подобрување на животниот стандард на граѓаните.
2.424,7k
Програмa за jaвни инвестиции вo Рeпублиka Мakeдoниja 2011 – 2013
Сo Програмата 2011 - 2013 придонесот на Владата во спроведувањето на стратегијата за јавни инвестиции ќе биде изразен, пред сè, преку организирање, поддржување, регулирање, промовирање и поттикнување на развојните активности во доменот на јавниот сектор.
2.402,4k
Стратешки план на Министерството за финансии 2011-2013
Стратешкиот план на Министерството за финансии за периодот 2011-2013 година претставува повеќенаменски документ кој ги одразува целите и задачите на Министерството за период од три години. Тие се во согласност со стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, како и со приоритетите на НПАА. Во согласност со интегралниот систем на планирање и буџетирање, овој Стратешки план е придружен документ на буџетските пресметки.
431,5k
Фискална стратегија на Република Македонија 2011 - 2013
Фискалната стратегија претставува значаен стратешки документ за дефинирање на клучните среднорочни економски и социјални цели, со посебен фокус на фискалната политика како инструмент за остварување на приоритетните стратешки цели.
259,5k
Прикажани резултати 4.

Нема блогови.

Категории
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Теми
Прикажани 1 резултат.