Приклучи се во модерниот метод на јавна расправа!

Дај свој придонес и поттикни донесување на подобри политички одлуки!

Самостојно или здружено застапувај ги своите граѓански интереси!

Порталот е-демократија, преку искористување на интерактивните алатки, има за цел до го поддржи учеството во јавниот живот, да ја зајакне заедницата и да ја унапреди демократијата.

   НАЈАВИ СЕ  ЗА ДА ГЛАСАШ!

Анкета Анкета

Дали мислите дека новиот метод на јавна расправа е корисен за развојот на демократијата?

% Гласови
85% 62
a. Да
10% 7
b. Не
5% 4
c. Неодлучен

Вкупно гласови: 73

Доколку сакате да добивате известувања, зачленете се на областа која Ви е од интерес! 

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата- 2011

Со Годишната програма се утврдуваат програмите и проектите што се од национален интерес во културата во рамките на средствата определени во Будџетот на Република Македонија за тековната година, при...

jCarousel Examples