« Назад Документи Дома

Информатички технологии

Подфолдери
Прикажани резултати 2.
Документи
Нема документи во оваа папка.
Име Големина
Нема документи во оваа папка.
Прикажани резултати 0.

Нема блогови.

« Назад Информатички технологии

Формирање на Национален Совет за информатичко општество

Преглед на комбинации Рамен поглед Преглед во вид на дрво
Теми [ Претходно | Следно ]
На интернет страната на МИОА (http://www.mioa.gov.mk/?q=node/2055), е објавено формирањето на Националниот Совет за информатичко општество, и се дадени неговите цели и главни придобивки.

„Со цел ефикасно и ефективно имплементирање на мерките зацртани во Националната стратегија за развој на електронските комуникации со информатички технологии (НСЕКИТ), Владата формира ново тело – Национален Совет за развој на информатичко општество, во кое учествуваат претставници од јавниот, приватниот, од невладиниот сектор, како и претставници од универзитетите. Советот во основа ќе биде тело за координација и обезбедување на учество на сите чинители во развојот на информатичкото општество преку поддршка на работата на министерот надлежен за развој на информатичкото општество.

Националниот совет за информатичко општество ќе ја следи имплементацијата на мерките предвидени во оваа стратегија имајќи ги предвид при тоа индикаторите и ќе објавува извештаи на секои 6 месеци.

Националниот совет за информатичко општество во соработка со Државниот завод за статистика ќе ја ажурира и следи листата на индикатори за развој на информатичко општество.“

Каде може да се видат активностите на Советот, кои се членови и како може да се земе учество?