Начелата на е-демократијата, кои се слични со начелата на доброто владеење се: транспарентност, разбирање, одговорност, ангажираност, донесување на одлуки, вклученост, достапност, учество,
Информатичко-комуникациска технологија во процесот на демократијата не е решение туку алатка која може да помогне и да ги олесни демократските процеси. Притоа од информатичко комуникациската
Како сектори на е-демократијата се издвојуваат: е-парламент, е-законодавство, е-правосудство, е-посредување, е-околина, е-избори,  е-референдум, е-иницијативи, е-гласање, е-консултации,
Е-демократијата се однесува на сите облици на демократијата, сите демократски институции односно на  сите нивоа на власт опфаќајќи ги сите други заинтересирани страни. Преставува таков облик
Е-иницијативата им овозможува на граѓаните да ги  развијат и изнесат своите политички предлози  по  пат на информатичко -комуникациската технологија и на таков начин да се
Прикажани 1 - 5 од 11 резултати.
на 3