«Назад

*Дали е-демократијата се однесува на сите облици на демократија?

Е-демократијата се однесува на сите облици на демократијата, сите демократски институции односно на  сите нивоа на власт опфаќајќи ги сите други заинтересирани страни. Преставува таков облик на демократија во кој заинтересираните страни на лесно достапен начин можат да видат, набљудуваат и  на интерактивен начин да делуваат од било кое место.

Коментари
Trackback URL: