«Назад

*Дали информатичко-комуникациската технологија е решение за демократијата?

Информатичко-комуникациска технологија во процесот на демократијата не е решение туку алатка која може да помогне и да ги олесни демократските процеси. Притоа од информатичко комуникациската технологија се очекува да даде дополнителни средства кои ќе го зајакнат дејствувањето и ќе ја подобрат сликата за демократијата и демократските институции, на начин што ќе обезбеди квалитетно и квантитативно подобрување на делотворноста на демократските институции.

Коментари
Trackback URL: