«Назад

*Кои се начелата на е-демократија?

Начелата на е-демократијата, кои се слични со начелата на доброто владеење се: транспарентност, разбирање, одговорност, ангажираност, донесување на одлуки, вклученост, достапност, учество, супсидијарност, доверба во демократијата, демократските институци, демократските процеси и социјалната кохезија.

Следно
Коментари
Trackback URL: