«Назад

*Кои се секторите на е-демократија?

Како сектори на е-демократијата се издвојуваат: е-парламент, е-законодавство, е-правосудство, е-посредување, е-околина, е-избори,  е-референдум, е-иницијативи, е-гласање, е-консултации, е-петиции, е-кампања, е-броење на гласови. Овие сектори се како алатки за делување се користат во  е-учество, е-распарава и е-форум.

Коментари
Trackback URL: