Со регистрација во овој дел секој граѓанин може да се стекне со статус на КОРИСНИК на прталот е-демокртија. 

Јавниот корисник на порталот е-демокртија има можност да избере од различните понудени области/категории активно да учествува на дебатите во делот форум, да дава свои коментари во делот блог и на понудените документи, да добива нотификација на својот е-мејл за публикуван нов документ, нова тема на порталот итн.

Со регистрација во овој дел сите здруженија и фондации,  стопански комори, синдикати, фирми  и други правни лица можат да се стекнат со статус на НАПРЕДЕН КОРИСНИК на прталот е-демокртија.

Напредниоткорисник  на порталот е-демокртија  има можност преку поставување на натписи т.е постови во делот Блог да ги изнесе и промовира своите официјални ставови.