Подфолдери
Папка # На папки # На Документи
Примена на законот за процена во областа на ИТ 0 6
Прикажани 1 резултат.
Документи
Име
Извештај од спроведена анкета за развој на стратегија за е-Влада
Анкета спроведена помеѓу државните органи со цел согледување на тековната состојба, потребите и планираните активности, како и добивање сознанија за целите и визијата на државните органи од важност за стратегијата за е-Влада.
Национален акционен план - Развој на е-содржини (2010 - 2015)
Акциониот план за развој на е-содржини, дава рамка за активностите кои треба да се спроведат во текот на 2010 -2015 година во насока на реализација на Стратегијата за развој на е-содржини.
Национална стратегија - Стратегија за е-Влада 2010 - 2012
Стратешки цели на Владата на Република Македонија за периодот 2010-2012 година, во поглед на искористување на придобивките од информациско – комуникациските технологии за интегрирано, ефикасно и модерно работење на државната администрација.
Национална стратегија - Стратегија за развој на е-содржини 2010 - 2015
Стратегијата за развој на е-содржини 2010 - 2015 ги дефинира целите и придобивките и дава насоки за поуспешно и квалитетно вклучување на ИКТ технологиите во наставата.
Национална стратегија за е-вклучување 2011 – 2014
Национална стратегијата за е-вклучување 2011 – 2014 ја претставува севкупната стратешка определба во поглед на вклучување на сите групи на граѓани во градењето на информатичкото општество и искористување на придобивките од информациско – комуникациските технологии.
Прикажани резултати 5.