« Назад Култура

Во подготовка

Документи
Нема документи во оваа папка.
Име
Нема документи во оваа папка.
Прикажани резултати 0.

Документи
Име
Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата- 2011
Со Годишната програма се утврдуваат програмите и проектите што се од национален интерес во културата во рамките на средствата определени во Будџетот на Република Македонија за тековната година, при што се има предвид целосното и континуирано остварување на дејноста на националните установи, како и рамноправна положба на сите субјекти независно од правниот статус, етничката или друга припадност под еднакви услови утврдени согласно со закон.
Мапирање на креативните индустрии во Република Македонија
Поимот креативни индустрии опфаќа широк дијапазон на активности кои ги вклучуваат културните индустрии и сите културни или уметнички, научни, технички, технолошки продукции базирани на знаења и вештини. Креативните индустрии се вид на дејност во која спаѓаат продукција и пазарна размена на идеи од областа на културата, уметноста, науката, техниката, технологијата, најчесто олицетворени во конкретни материјални производи, информации и услуги.
СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ЗА ПЕРИОДОТ 2012-2014
Стратешкиот план на Министерството за култура за периодот 2012-2014 година опфаќа агенда на понудени решенија за поголемиот дел од клучните проблеми во областа на своето дејствување, но во неизбежна координираност со сите други елементи што ги опфаќа терминот култура кој, по дефиниција, го подразбира начинот на живеење во едно општество со сите негови фактори – општествени, образовни, економски итн.
Прикажани резултати 3.