Приклучи се во модерниот метод на јавна расправа!

Дај свој придонес и поттикни донесување на подобри политички одлуки!

Самостојно или здружено застапувај ги своите граѓански интереси!

Порталот е-демократија, преку искористување на интерактивните алатки, има за цел до го поддржи учеството во јавниот живот, да ја зајакне заедницата и да ја унапреди демократијата.

   НАЈАВИ СЕ  ЗА ДА ГЛАСАШ!

Анкета Анкета

Дали мислите дека новиот метод на јавна расправа е корисен за развојот на демократијата?

% Гласови
85% 61
a. Да
10% 7
b. Не
6% 4
c. Неодлучен

Вкупно гласови: 72

Доколку сакате да добивате известувања, зачленете се на областа која Ви е од интерес! 

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата- 2011

Со Годишната програма се утврдуваат програмите и проектите што се од национален интерес во културата во рамките на средствата определени во Будџетот на Република Македонија за тековната година, при...

П О В И К

Повик за номинирање на членови во тематските подгрупи за финализирање на Стратегијата за реформа на...

Повик до граѓански организации за учество во тематските подгрупи

Повик до граѓански организации за учество во тематските подгрупи за Нацрт – Стратегијата за реформа...

jCarousel Examples