Документи
Прикажани резултати 15.
Име Големина
Изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година 156,3k
Изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 99,2k
Мерка 101 88,9k
Мерка 103 109,7k
Мерка 302 83,8k
Правилник за поблиските дополнителни услови за поддршка од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината за поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка 155,5k
Правилник за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој 109,9k
Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 год. 253,0k
Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година 218,3k
Список на лековити /ароматични билки и зачини 86,3k
Список на преработувачки дејности и производни активности 59,8k
Список на рурални подрачја во Република Македонија 479,2k
Список на традиционални занаетчиски дејности 73,3k
Стратешки план на МЗШВ 2012-2014 год. 1.294,7k
Уредба за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансиран од компонента V - ИПАРД од инструментот за предпристапна помош ИПА 623,1k
Прикажани резултати 15.

Нема блогови.

Категории
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Теми
Прикажани 1 резултат.