Документи
Име Големина
Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Стратегијата за води
Оцената на влијанието на определени стратегии, планови и програми врз животната средина и здравјето на луѓето е постапка со која се проценуваат ефектите врз животната средина и здравјето на луѓето од спроведувањето на предложените документи. Целта е можните ефекти да бидат земени во предвид во раната фаза на подготовката на документите вклучувајќи ги и промените на истите.
8.332,3k
Национален план за управување со отпад на Република МАкедонија (2009-2015)
Националниот план за управување со отпад (НПУО-2009-2015) како составен дел на Националниот еколошки акционен план е заснован на усвоената Стратегија за управување со отпад на Република Македонија, во која се одразува националната политика за управување со отпад и претставува основа за подготвување и спроведување на интегриран систем за управување со отпад, со максимална ефикасност во однос на трошоците.
1.261,0k
Национална Стратегија за Води
Водата, еден од основните медиумите во животната средина и основна супстанција без која животот не може да постои, станува интересна од аспект на нејзиниот квалитет и квантитет.
5.323,0k
План за управување со отпад од електрична и електронска опрема во Република Македонија
Електричната и електронската опрема (ЕЕО) е група на производи кои се карактеризираат со екстремна различност и се побрз иновациски циклус.
667,8k
Прикажани резултати 4.

Нема блогови.

Категории
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Прикажани 1 - 20 од 26 резултати.
Предмети по страница 20
на 2
Теми
Прикажани 1 резултат.